جستجو 02636115 info@panasonic-alborz.com

چراغ چشمک زن در تلویزیون LED / LCD


چراغ چشمک زن تلویزیون تلویزیون LCD / LED

 تلویزیون ها با برند معتبر، دارای قسمتی تحت عنوان Protection  (محافظت کننده) می باشند. هدف و عملکرد آنها ،جلوگیری  از خرابی های بیشتر، هنگامی که ضعفی در دستگاه ایجاد گردیده است، می باشد که چنانچه ایراد تشخیص داده نشود و دستگاه روشن بماند می تواند موجب خرابی های بیشتر و غیر قابل جبران و حتی منجر به آتش سوزی دستگاه گردد. در برند معتبر پاناسونیک Protection چند لایه می باشد. Protection  قسمت اعلام خرابی تلویزیون به وسیله چراغ چشمک زن می باشد به صورتی که مصرف کننده متوجه خرابی شده و با اظهار علائم به متخصصین، تکنسین مربوطه ایراد را متوجه و تعمیر می نماید. محدوده ایراد دستگاه با یک راهکار ساده ،" تعداد چشمک ها در فاصله زمانی ثابت " برای تکنسین مشخص می گردد.

چراغ چشمک زن جلوی پنل تلویزیونچراغ چشمک زن تلویزیون

چراغ چشمک زن قرمز که برای نمایش قسمت حدودی مشکل و ایرادات دستگاه برای تکنسین در تلویزیون به عنوان محافظت کننده تعریف شده اند در مدل های مختلف تلویزیون که به عنوان Error Code شناخته شده اند تعداد و حالات نمایش متفاوتی را دارا می باشند. بر اساس استاندارد تعمیرات تلویزیون پاناسونیک تعداد چشمک ها منحصر به نوع بوده و در هر مدل تعداد چشمک ها و محدوده ایراد معادل آن، اختصاصی است و  با دستگاه دیگر فرق دارد و باید با توجه به نقشه فنی همان مدل بررسی شود. البته عیوبی هستند که در چارچوب عیب یابی دستگاه نیستند و در صورت ایجاد اینگونه ایرادها باید بر اساس چارت کلی تعمیر تلویزیون پاناسونیک عمل شود. که در زیر به چند نمونه از ارور های متداول تلویزیون ها می پردازیم که نیاز به تعمیر در نمایندگی پاناسونیک دارند: 


 1. TH-32A400
 2. TH-40A400
 3. TH-40C400
 4. TH-42A410
 5. TH-48AX670
 6. TH-42AS630
 7. TH-49CS630 - TH-43CS630
 8.  TH-43DS630 - TH-49DS60 
 9. TH-49D410
 10. TH-49DX650
 11. TH-50A410
 12. TH-50CX600 - TH-40CX600  
 13. TH-55AS670
 14. TH-55AS700
 15. TH-55DS630
 16. TH-55DX650
 17. TH-60AS800
 18. TH-L32A10
 19.  TH-L32A20
 20. TH-L32C10
 21. TH-L37U20
 22. TH-L42D22
 23. TH-L39B6
 24. TH-L42E3
 25. TH-L42E30
 26. TH-L42ET5
 27.  TH-L42ET60
 28. TH-L42S10
 29. TH-L42S20
 30. TH-L42U20
 31.  TH-L47E5
 32. TH-L47ET5
 33. TH-L50B6
 34. TH-L50BL6
 35. TH-L55ET5
 36. TX-42AS650
 37.  TX-42ASR600
 38. TX-L42FT60
 39. TX-55ET60

اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-32A400  :

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-32A400 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1SOS from PANEL inverterBL_SOS
3TCON power downTV_SOS
9SOS from audio AMPSOUND_SOS


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-40A400  :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-40A400 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1SOS from PANEL inverterBL_SOS
3TCON power downTV_SOS
9SOS from audio AMPSOUND_SOS


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-40C400  :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-40C400 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1SOS from PANEL inverterBL_SOS
3TCON power downTV_SOS
9SOS from audio AMPSOUND_SOS


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-42A410  :

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-42A410 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1SOS from PANEL inverterBL_SOS
3TCON power downTV_SOS
9SOS from audio AMPSOUND_SOS


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-48AX670  :

 

ایراد پیش بینی شده برای تلویزیون پاناسونیک مدل TH-48AX670  توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS---
3IROM-SOS---
6FPGA_SOS---
7SUB_3.3V---
8SOS---
9SOUND_SOS---
10GCX/FRC/NVT_SOS---
11FAN_SOS---
12BE (sLD8/LD6/PRO4) SOS---
13Emergency SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-42AS630  :

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-42AS630 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS---
3IROM-SOS---
7SUB_3.3V/1.2V---
8SOS---
9SOUND_SOS---
10ZWEI3/FRC_SOS---
12BE(sLD8/PRO4) SOS---
13Emergency SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-49CS630 - TH-43CS630   :

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-43/49CS630 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS---
7SUB_3.3V/1.2V---
8SOS---
9SOUND_SOS---
12BE(sLD8/PRO4) SOS---
13Emergency SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-43DS630 - TH-49DS60 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-43/49DS630 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS---
7SUB_3.3V/1.2V---
8SOS---
9SOUND_SOS---
12BE(sLD8/PRO4) SOS---
13Emergency SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-49D410 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-49D410 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1SOS from PANEL inverterBL_SOS
3TCON power downTV_SOS
9SOS from audio AMPSOUND_SOS


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-49DX650 :  

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-49DX650 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS---
7SUB_3.3V/1.0V---
9SOUND_SOS---
10FRC/NVT SOS---
13Emergency SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-50A410 : 

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-50A410 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1SOS from PANEL inverterBL_SOS
3TCON power downTV_SOS
9SOS from audio AMPSOUND_SOS


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-50CX600 - TH-40CX600  :   

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-40CX600/ TH-50CX600
  پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOSLCD PANEL
P-Board
 PB-Board
7SUB_3.3V/1.0VP-Board
 A-Board
9SOUND_SOSA-Board
 Speaker
10NVT SOSA-Board
13Emergency SOSA-Board


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-55AS670 :   

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-55AS670 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS---
3IROM-SOS---
6FPGA_SOS---
7SUB_3.3V---
8SOS---
9SOUND_SOS---
10GCX/FRC_SOS---
12BE (sLD8/LD6/PRO4) SOS---
13Emergency SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-55AS700 :   

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-55AS700 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS---
3IROM-SOS---
6FPGA_SOS---
7SUB_3.3V---
8SOS---
9SOUND_SOS---
10GCX/FRC_SOS---
12BE (sLD8/LD6/PRO4) SOS---
13Emergency SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-55DS630 :   

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-55DS630 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS---
7SUB_3.3V/1.2V---
8SOS---
9SOUND_SOS---
12BE(sLD8/PRO4) SOS---
13Emergency SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-55DX650 :   

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-55DX650 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOSLCD PANEL
 P-Board
7SUB_3.3V/1.0VP-Board
 A-Board
9SOUND_SOSA-Board
 Speaker
10FRC/NVT SOSA-Board
13Emergency SOSA-Board


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-60AS800 :   

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-60AS800 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS---
3IROM-SOS---
6FPGA_SOS---
7SUB_3.3V---
8SOS---
9SOUND_SOS---
10GCX/FRC_SOS---
12BE (sLD8/LD6/PRO4) SOS---
13Emergency SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L32A10 :  

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L32A10 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1Inverter_SOS---
3SOS_3.3V over voltage protection---
4DTV_ 9V decreased / short circuit,
  main convertor stop detection.
---
5Main_ 9V decreased---
6Sub_ 5V decreased---
7Sub_ 3.3V decreased---
8MAIN_ 3.3V decreased---
9SOUND_SOS---
13Emergency SOS---
14Audio PWM SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L32A20 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L32A20 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1Inverter_SOSP BOARD
2SUB 1.8V_SOSA BOARD
3SUB 1.2V_SOSA BOARD
4POWER_SOSP/A BOARD
5SUB 5V_SOSA BOARD
9TCON_SOSA BOARD
10SUB 3.3V_SENSEA BOARD
11DCDC_SOSA BOARD
12SOSA BOARD


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L32C10 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L32C10 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1---Lamp short circuit protection Lamp open protection Arc protection
2---Cooling fan SOS = incomplete connection - no function mode
3---P board 30V / 18V / 9V decreased / short circuit detection.
4---DTV12V decreased / short circuit , main convertor stop detection.
5---Sub 5V decreased / short circuit detection.
6---Sub 5V decreased / short circuit detection. (same as 5 times LED blinking)
7---Sub 3.3V decreased / short circuit detection.
8---Sub 5V decreased / short circuit detection. (same as 5 times LED blinking)
9---Audio amp SOS.
10---HQ1 incomplete connection, no function mode.
13---When peaks communication error SOS.


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L37U20 :  

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L37U20 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1Inverter_SOSP BOARD
2SUB 1.8V_SOSA BOARD
3SUB 1.2V_SOSA BOARD
4POWER_SOSP/A BOARD
5SUB 5V_SOSA BOARD
9TCON_SOSA BOARD
10SUB 3.3V_SENSEA BOARD
11DCDC_SOSA BOARD
12SOSA BOARD


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42D22 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42D22 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1Inverter_SOSDP BOARD
2SUB 1.8V_SOSA BOARD
3SUB 1.2V_SOSA BOARD
4POWER_SOSDP/A BOARD
5SUB 5V_SOSA BOARD
9TCON_SOSA BOARD
10SUB 3.3V_SENSEA BOARD
11DCDC_SOSA BOARD
12SOSA BOARD


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L39B6 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L39B6 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1Inverter_SOS---
2FAN_SOS---
3SOS---
4SUB 12V_SENSE_SOS---
7Sub_ 3.3V_SENSE_SOS---
9SOUND_SOS---
12BE(Sld)_SOS---
13Emergency SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42E3 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42E3 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BackLight_SOSA-Board
P-Board
 LCD Panel
3SOS(Tuner_SOS)A-Board
4SUB12V_SENSE_SOSA-Board
7SUB3.3V_SENSE_SOSA-Board
9SOUND_SOSA-Board
 P-Board
10ZWEI2_SOSA-Board
 LCD Panel
12BackEnd(sLD)_SOSA-Board
13EMERGENCY_SOSA-Board
14IROM_SOSA-Board


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42E30 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42E30 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOSA BOARD
 P BOARD
2FAN_SOSP BOARD
3SOS (Tuner Vcc down)A BOARD
4SUB12V_SENSE_SOSA BOARD
7SUB3.3V_SENSE_SOSA BOARD
9SOUND_SOSA BOARD
 P BOARD
10ZWEI2_SOSA BOARD
 TC unit on panel
12BE(sLD)_SOSA BOARD
13EMERGENCY_SOSA BOARD
14IROM_SOSA BOARD


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42ET5 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-L42ET5 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1SOS from PANEL inverterBL_SOS
3SOS from POWER CurcuitPOWER_SOS
9SOS from audio AMPSOUND_SOS


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42ET60 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42ET60 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BackLight_SOS P-Board
 LCD Panel
7SUB3.3V_SENSE_SOSA-Board
9SOUND SOSA-Board
 Speaker
13EMERGENCYA-Board


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42S10 :     

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-L42S10پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1Inverter_SOS---
3SOS_3.3V over voltage protection---
4DTV_ 9V decreased / short circuit,
 main convertor stop detection.
---
5Main_ 9V decreased---
6Sub_ 5V decreased---
7Sub_ 3.3V decreased---
8MAIN_ 3.3V decreased---
9Sound_ SOS---
13EMERGENCY_SOS---
14Audio PWM SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42S20 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42S20 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1Inverter_SOS P-Board
2FAN_SOSA-Board
3SOSA-Board
4DTV_9VP/A-Board
5MAIN_9VA-Board
6SUB_5VA-Board
7SUB_3.3VA-Board
8MAIN_3.3VA-Board
9SOUND_SOSA-Board
10HQ1L_SOS / ZWEI_SOSA-Board
13EMERGENCY SOSA-Board
14Audio PWM SOSA-Board


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42U20 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42U20 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1Inverter_SOS P-Board
2SUB 1.8V_SOSA-Board
3SUB 1.2V_SOSA-Board
4POWER_SOSP/A-Board
5SUB 5V_SOSA-Board
6TCON_SOSA-Board
7SUB 3.3V_SENSEA-Board
8DCDC_SOSA-Board
9SOSA-Board


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L47E5 :    

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-L47E5 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1SOS from PANEL inverterBL_SOS
3SOS from POWER CurcuitPOWER_SOS
9SOS from audio AMPSOUND_SOS


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L47ET5 :     

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-L47ET5 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1SOS from PANEL inverterBL_SOS
3SOS from POWER CurcuitPOWER_SOS
9SOS from audio AMPSOUND_SOS


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L50B6 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L50B6پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS---
3IROM-SOS---
7SUB_3.3V---
8OVP SOS---
9SOUND_SOS---
10GCX/FRC_SOS---
12BE(sLD8/PRO4) SOS---
13Emergency SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L50BL6 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L50BL6 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BACK LIGHT SOS P-Board
 LCD PANEL
7SUB 3.3V SENSE SOSA-Board
9SOUND SOSA-Board
 Speaker
13EMERGENCYA-Board


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L55ET5 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L55ET5 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BACK LIGHT SOS LCD PANEL P-Board
 LCD PANEL
3Incomplete or interrupted Boot Program
execution of PEAKS IC8000
  ( No P15V voltage)
A-Board
  P-board
7SUB 3.3V SENSE SOSA-Board
8SOS (T-CON power)A-Board
9SOUND SOSA-Board
 Speaker
10ZWEI/FRC SOSA-Board
12BE SOSA-Board
13EMERGENCY SOSA-Board


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TX-42AS650 :   

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TX-42AS650 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL SOS P-Board
 LCD PANEL
3IROM SOSA-Board
7SUB 3.3VA-Board
9SOUND SOSA-Board
 Speaker
12BE SOSA-Board
13EMERGENCY SOSA-Board


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TX-42ASR600 :     

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TX-42ASR600 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL SOS---
7SUB_3.3V---
9SOUND_SOS---
8SOS---
10GCX/FRC_SOS---
12BE(sLD8/PRO4) SOS---
13Emergency SOS---
3IROM SOS---


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TX-L42FT60 :     

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TX-L42FT60 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS A-Board
 PANEL
3IROM SOS A-Board
7SUB3.3V/1.2VA-Board
8SOSA-Board
 PANEL
9SOUND_SOSA-Board
10FRC_SOSA-Board
12BE_SOSA-Board
13EMERGENCYA-Board


اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون پاناسونیک مدل TX-55ET60 :    

 

ایراد پیش بینی شده برای مدل TX-L55ET60 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمکشرح خطا قطعه معیوب
1BL_SOS A-Board
 PANEL
7SUB3.3V/1.2VA-Board
8SOSA-Board
 PANEL
9SOUND_SOSA-Board
 PANEL
13EMERGENCYA-Boardما در نمایندگی تعمیرات پاناسونیک با داشتن کادری متخصص و زبده، آماده  رفع تمامی خرابی های تلویزیون شما و تعمیر آن ها می باشیم. برای ارتباط با ما با شماره 02636115 تماس گرفته و یا درخواست خود را در سایت ثبت نمایید.

 

Powered by Froala Editor