جستجو 02636115 info@panasonic-alborz.com

بررسی خرابی تصویر در تلویزیون های Plasma :


 سابقه خدمات صورت گرفته در این مرکز، در زمینه خرابی تصویر تلویزیون های Plasma (پلاسما) ، مشتمل بر بخش های زیر می باشد:

1.      معمولا در تلویزیون های پلاسما ، به دلیل وجود صفحه محافظ UV ، نشت مایع (آبخوردگی ) رخ نمی دهد. 

2.      با کارکرد زمانی بالا، محتمل است که کنتراست تصویر دستگاه کم گردد. کم شدن کنتراست تلویزیونکاهش کنتراست تلویزیون

3.      شکستگی پنل در تلویزیون های پلاسما، به صورت معمول، باعث خاموش شدن دستگاه می گردد چرا که با شکستن پنل و به وجود آمدن اتصال کوتاه داخل آن، برد های بافر دستگاه (SU BOARD –SD BOARD ) آسیب دیده، در نتیجه تلویزیون خاموش می شود. 

 

Powered by Froala Editor